Programming update dữ liệu hộp điều khiển Mercedes & BMW

Programming trên ô tô là gì?

Là quá trình update lại dữ liệu cho các hộp điều khiển. Để xe có thể hoạt động một cách bình thường không chỉ các chi tiết cơ khí phải đảm bảo về yêu cầu kĩ thuật và dữ liệu trong hộp điều khiển cũng đóng vai trò quan trọng. Hộp điều khiển là bộ não nhận tính hiệu và điều khiển các cơ cấu chấp hành hoạt động. Nếu hộp điều khiển bị sai dữ liệu sẽ dẫn đến các cơ cấu chấp hành hoạt động sai và báo lỗi hệ thống.